Cookies policy statement
We are using cookies on our site to provide you with the best user experience.
Disabling cookies may prevent our website from working efficiently. Click ok to remove this message (we will remember your choice).
OK

Ynglŷn â’r Awdurdod Safonau Hysbysebu a sut i gwyno

ASH yw’r rheolydd annibynnol sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod hysbysebion yn y DU yn gyfreithiol, gweddus, gonest a gwir.

Ymatebwn i gwynion ynglŷn â hysbysebion a’i beirniadu yn erbyn y Codau Hysbysebu - y rheolau mae’n rhaid i bob hysbyseb lynu wrthynt. Gweithredwn yn gyflym ac effeithiol i dynnu’n ôl hysbysebion yr ystyriwn yn gamarweiniol, niweidiol neu sarhaus a’u rhwystro rhag ymddangos eto.

Gall un cwyn i’r ASH arwain at dynnu’n ôl hysbyseb.

Mae’r Codau Hysbysebu yn berthnasol i hysbysebion lle bynnag maent yn ymddangos, gan gynnwys mewn:

 • Newyddiaduron, cylchgronau
 • Posteri
 • Taflenni, pamffledi a chylchlythyrau
 • Post uniongyrchol
 • Negeseuon testun (gan gynnwys MMS, SMS a bluetooth)
 • Teledu a radio
 • Y rhyngrwyd (baneri, hysbysebion naid, feirysau, chwiliad noddedig, cyfathrebiad i farchnata ar wefanau'r cwmniau eu hunain a mannau eraill sydd dan eu rheolaeth e.e. Facebook a Twitter)
 • Sinema

Gwneud cwyn i’r ASH

Mae cwyno i’r ASH yn gyflym, rhad ac am ddim, a hawdd.
Gallwn edrych mewn i’ch cwyn os:

 • y credwch fod hysbyseb yn gamarweiniol, niweidiol neu sarhaus;
 • rydych yn cael trafferth i dderbyn nwyddau neu ad-daliad am eitemau a brynwyd drwy archebu drwy’r post neu drwy sianeli siopa teledu;
 • rydych yn derbyn post nad ydych ei eisiau oddi wrth gwmnïau un ai drwy’r post, e-bost, neges testun neu ffacs, ac
 • mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio heb eich caniatâd.

Gallwch gwyno un ai ar-lein, ar y teleffon, drwy ffacs neu lythyr. Y ffordd gyflymaf yw drwy lenwi ein ffurflen cwynion ar-lein. Yn Saesneg yn unig mae’n ffurflen cwynion ar-lein ar gael, ond os ydych chi eisiau cwyno drwy gyfrwng y Gymraeg ysgrifennwch atom neu e-bostiwch ni os gwelwch yn dda.

Unwaith ein bod wedi derbyn eich cwyn byddwn yn asesu a oes rhesymau dros ymchwilio. Fe’ch hysbyswn o’r camau y penderfynwn eu cymryd.
Os ydych yn aelod o’r cyhoedd, ni ddatgelir eich enw.

Eisiau gwybod mwy amdanom?

Gellir cael gwybodaeth lawn ar ein rôl, cylch gwaith, dyfarniadau a gweithgareddau eraill ar ein gwefan.

Neu gallwch gysylltu gyda ni ar y teleffon, ffacs, post neu ar-lein.

Advertising Standards Authority
Mid City Place
71 High Holborn
Llundain
WC1V 6QT

Ar-lein www.asa.org.uk
Teleffon 020 7492 2222
Ffacs 020 7242 3696
Ffon testun 020 7242 8159
E-bost enquiries@asa.org.uk

Latest tweets